Menu Zamknij

Regulamin

Regulamin korzystania z produktów cyfrowych.

1 Definicje

 1. Dostęp do Produktu cyfrowego (kurs online, e-book, fiszki) to nabycie przez Kursanta dostępu na czas wskazany w Umowie.
 2. Konsument to Kursant będący Konsumentem.
 3. Konto Kursanta (Konto) to funkcja Serwisu, dzięki której Kursant, identyfikowany za pomocą unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie – w tym posiadać dostęp online do treści cyfrowych.
 4. Produkt cyfrowy to kurs online, e-book, fiszki utworzony i dostarczany Kursantowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, za pośrednictwem Serwisu, dostępny dla Kursanta online przez czas określony w Umowie.
 5. Kursant to osoba fizyczna korzystająca z Kursu.
 6. Regulamin to niniejszy regulamin.
 7. Serwis to strona dedykowana Kursowi dostępna pod adresem https://kursy.ma-kawczynska.com/. Poprzez wymienione wyżej strony www lub system mailingowy, Kursant może uzyskać Dostęp do Kursu.
 8. Umowa to umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Dostępu do Produktu cyfrowego zawierana pomiędzy Kursantem a Usługodawcą w oparciu o Regulamin.
 9. Usługodawca to Małgorzata Anna Kawczyńska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska, nr NIP 953-217-87-66, nr REGON 341469247, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029, Warszawa, e-mail: malgosia.kawczynska@gmail.com – właścicielka Serwisu oraz twórczyni produktów cyfrowych.

2 Produkt cyfrowy

 1. Kurs, e-book, fiszki jest autorskim projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Kurs, e-book, fiszki obejmuje przede wszystkim dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Usługodawcę.
 3. Dla uzyskania Dostępu do Kursu, e-booka, fiszek i korzystania z nich niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej, urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet obsługującą pliki java oraz cookies.

3 Dostęp do Kursu

 1. W celu zawarcia poprzez Serwis Umowy z Usługodawcą Kursant w odpowiednim miejscu w Serwisie powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności za Dostęp do Kursu.
 2. W przypadku gdy Kursant posiada kod zniżkowy na Dostęp do Kursu i zamierza z niego skorzystać powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kursanta zamówienia poprzez wybranie przycisku kończącego zamówienie, po zaakceptowaniu Regulaminu, następuje zawarcie umowy o Dostęp do Produktu cyfrowego na czas określony tj. na czas wskazany w Serwisie.
 4. Bezpośrednio po opłaceniu Kursu przez Kursanta i otrzymaniu tych środków przez Usługodawcę dla Kursanta zostanie utworzone Konto, a także przekazane zostaną przez Usługodawcę dane dostępowe do Kursu, e-booka lub fiszek.
 5. Konto pozwala Kursantowi na korzystanie z Produktu cyfrowego, przeglądanie historii jego zamówień w Serwisie, a także zapewnia dostęp do informacji o wszelkich dodatkowych świadczeniach związanych z Produktem cyfrowym.
 6. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Kursantowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Produktu cyfrowego, przez czas wskazany w Umowie tj. czas udostępnienia Kursu, e-booka, fiszek przez Usługodawcę Kursantowi.
 7. Kursant nie jest uprawniony do przenoszenia licencji, o której mowa w ust. 6 oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Kursanta.
 8. Kursant nie jest uprawniony do wykorzystywania Produktu cyfrowego w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Kursu, e-booka czy fiszek na rzecz osób trzecich.
 9. Licencja obejmuje prawo do korzystania z treści będących przedmiotem Kursu wyłącznie online poprzez Serwis, za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.

4 Koszt Dostępu do Produktu cyfrowego

 1. Ceny podane w Serwisie stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Produktu cyfrowego przez Kursanta.
 3. Cena za Dostęp do Produktu cyfrowego wskazana w Serwisie oznacza cenę za korzystanie z Produktu cyfrowego przez jedną osobę – Kursanta zawierającego Umowę.

5 Płatności

 1. Za dostęp do Produktu cyfrowego Kursant może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia:
 2. za pośrednictwem platformy płatniczej dotpay,
 3. za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal.
 4. przelewem tradycyjnym.

Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych w Serwisie Kursant za Dostęp do Produktu cyfrowego powinien zapłacić niezwłocznie tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.

6 Prawo odstąpienia od umowy – wyjątek

Uprawnienie przysługujące wyłącznie Konsumentowi

 1. Co do zasady Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy).
 4. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Produktu cyfrowego należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: malgosia.kawczynska@gmail.com.
 2. Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kursanta („nazwa Użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Kursanta podczas zawarcia Umowy), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Usługodawcy.
 3. Każde zalecenie Usługodawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Usługodawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 5. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 6. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

 1. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 2. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kursantów przekazanych Usługodawcy w związku z Produktem cyfrowym jest Usługodawca.
 2. Kursant nabywając dostęp do Produktu cyfrowego dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.

Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w Regulaminie.

 1. Dane osobowe Kursantów przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

9 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.
 2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 6 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w Umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 3. Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kursanta treści o charakterze bezprawnym.

.

Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska

nr NIP 953-217-87-66, nr REGON 341469247

Nowy Świat 33/13, 00-029, Warszawa

e-mail: malgosia.kawczynska@gmail.com

Copyright@M.A.Kawczyńska